குறள்:396
தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
கற்றனைத் தூறும் அறிவு.
குறள் விளக்கம்:

மணலில் உள்ள கேணியில் தோண்டிய அளவிற்க்கு நீர் ஊறும்,

அதுபோல் மக்களின் கற்றக் கல்வியின் அளவிற்கு அறிவு ஊறும்.

pexels-photo-199093

Term Dates

Term 1 Term 2 Term 3 Term 4
Box Hill 3/02/23 - 31/03/23 28/04/23 - 23/06/23 14/07/23 - 15/09/23 06/10/23 - 15/12/23
Glen Waverly 4/02/23 - 1/04/23 29/04/23 - 24/06/23 15/07/23 - 16/09/24 07/10/23 - 16/12/23
Mill Park
Doveton
Wyndham
Narre warren 5/02/23 - 2/03/23 30/04/23 - 25/06/23 16/07/23 - 17/09/23 8/10/23 - 17/12/23
Sunshine
Brimbank

 

Campus Locations

We have campus at the following locations.

  1. Brimbank Campus
  2. Boxhill Campus
  3. Doveton Campus
  4. Glen Waverly Campus
  5. Mill Park Campus
  6. Wyndham Campus
  7. Narre Warren Campus
  8. Sunshine Campus
  9. VCE Classes

 

 

தமிழ் படிப்போம்
தரணியெங்கும் தமிழ் வளர்ப்போம்